כללי

אתר "שרה כרמל עיצובים" (להלן : האתר) הינו אתר ברשת אינטרנט, המשמש חנות וירטואלית, ומציע ללקוחותיו מידע ומכירת מוצרים שונים (להלן : שירותים).

בעלת האתר ומפעילתו הינה שרה כרמל (להלן : "שרה כרמל עיצובים").

פעולה באתר הינה כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן:פעולה).

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

כל הרוכש שירותים ו/או מתעתד לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.

תנאי שימוש באתר

ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות, קבלת שירותים ו/או מידע.
אין לעשות שימוש באתר זה למטרות אחרות.

המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל (או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי), רשאי להגיש הצעות לרכישת שירותים באמצעות האתר.

הזמנתו או הצעתו (להלן : הצעה) של הרוכש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים :
(1) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי ; (2) המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי בעת השלמת הליך המכירה ; (3) המען בו יש לספק את השירות נמצא באזור החלוקה של החברה ; (4) הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון.


"שרה כרמל עיצובים" שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

אופן המכירה

האתר, שרה כרמל עיצובים, מאפשר לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה וקלה.

עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג "דף מוצר", המכיל את שם המוצר, מחיר מחירון ו/או מחיר מכירה (להלן : דף מוצר).

כדי לבצע הזמנה של מוצר יש תחילה לבחור את המוצר.
לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא (במידה והלקוח מעוניין להצטרף למועדון החברים או שכבר עשה זאת), יש להקליד פרטים בסיסיים כגון : שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי (להלן:טופס הזמנה),
ואז הופך המשתמש ל"מבצע פעולה"(להלן:מבצע הפעולה).

כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה ל"שרה כרמל עיצובים" הזכות לפסול את ההצעה.

"שרה כרמל עיצובים" מטעמו אינו אחראי לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים.

כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחראיות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת, המונעת ביצוע פעולות באתר.

ויודגש, הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית.
נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו ל "שרה כרמל עיצובים" ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה.

לאחר ביצוע הפעולה יבצע "שרה כרמל עיצובים" בדיקה של פרטי כרטיס האשראי.
עסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר ש"שרה כרמל עיצובים" יקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב. מבצע הפעולה יקבל על כך אישור לדואר האלקטרוני, שמסר בעת ביצוע ההזמנה.

יובהר ויודגש, כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את "שרה כרמל עיצובים".
רישומי מחשב עיבוד הנתונים של "שרה כרמל עיצובים", המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.

חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה.
לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של "שרה כרמל עיצובים" לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה.

יובהר ויודגש, כי פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי על ידי מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי.
לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה "שרה כרמל עיצובים" זכאי לבטל את ההזמנה.

במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, ולהשלים את מסירת פרטי כרטיס האשראי דרך מוקד ההזמנות הטלפוני, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי על ידי מבצע הפעולה.
במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי.

יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייצור קשר טלפוני לצורך מסירת פרטי האשראי, והלקוח לא פנה טלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של "שרה כרמל עיצובים" בתוך 7 ימים ממועד הפניה, יהיה "שרה כרמל עיצובים" רשאי לבטל את ההזמנה.

מדיניות שירותים ומחירים

מגוון השירותים, המחירים (לרבות בגין הוצאות משלוח) ותנאי התשלום באתר זה יכולים להשתנות מעת לעת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

במקרה שאזל מוצר המוצג באתר תשלח לרוכש הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הטלפון.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להגיש הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם ייאות לכך הרוכש, יעודכנו פרטי הזמנתו בהתאם. אם לאו, תימחק הזמנתו, וכרטיס האשראי שלו לא יחויב.

בכל קניה הלקוחות יקבלו את המוצר שרכשו או את מלוא כספם בחזרה במידה ולא קיבלו את המוצר מכל סיבה שהיא.

ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה, עד גמר המלאי.

שעות פעילות מרכז ההזמנות : ימים א'-ה' 8:30 עד 20:00, ימים ו' וערבי חג 8:30 עד 12:30.
טלפון מרכז הזמנות :08-991358 או 054-5296689.

מועדי הספקה, הובלה ומשלוח

"שרה כרמל עיצובים" ידאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת הגשת הצעתך.

"שרה כרמל עיצובים" מתחייב לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.

"שרה כרמל עיצובים" לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של "שרה כרמל עיצובים" לרבות שביתות, השבתות וכיו"ב.

באזורים, המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, "שרה כרמל עיצובים" יהיה רשאי להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.

התקנון של רשות הדואר לישראל (או של כל גוף אחר באמצעותו "שרה כרמל עיצובים" מבצע את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים) יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע.

אספקת המוצרים, הנרכשים באתר, תעשה על ידי "שרה כרמל עיצובים", אך יש באפשרות הקונה לאסוף את המוצר בעצמו או באמצעות מי מטעמו.

המשלוח יגיע ליעד המבוקש עד 14 ימי עבודה מרגע קבלת האישור מחברת האשראי.

שירות לקוחות

לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של "שרה כרמל עיצובים" בדואר אלקטרוני דרך טופס "צור קשר".

נציגי שרות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתמש

מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.

מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר ל "שרה כרמל עיצובים" לספק את המוצרים ללקוח.

"שרה כרמל עיצובים" מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.
"שרה כרמל עיצובים" יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות. פרטים אלו לא יועברו ע"י החברה לגורמים חיצוניים למעט לחברת כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת רק על מנת להשלים את פעולת הרכישה, שבוצעה ע"י הרוכש.

החברה משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים, שימסור הרוכש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו.

"שרה כרמל עיצובים" נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע.

כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן המקובל בסחר אלקטרוני, אך בקיום מקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, "שרה כרמל עיצובים" לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שיגרם לך ו/או מי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

תשלום בגין השירותים

כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. התמורה בגין השירותים תגבה באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו בהצעה לפני או בסמוך לשיגור המוצרים לכתובת אשר צוינה בהצעה.
אם על פי מדיניות "שרה כרמל עיצובים" יתאפשר תשלום התמורה בתשלומים, יתבצע חיוב בהתאם (בכפוף לאישור חברת האשראי).

סך התמורה בו יחויב הרוכש מופיע ב"סל הקניות שלך" או ב"מסך פרטי העסקה-בתהליך הקופה". סכום זה כולל את כל הפריטים המופיעים ב"סל הקנית שלך".

ביטול פעולות ע"י הרוכש

מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן : חוק הגנת הצרכן ), כפי שיפורט להלן, למעט ברכישת פריטים מסוימים, המפורטים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן
ואשר בהם לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה.

- ביטול עסקה/מכירה ע"י לקוח לפני משלוח המוצר :

במידה ולקוח מעוניין לבטל עסקה/מכירה לפני שכרטיס האשראי שלו חויב, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול בטלפון לשירות לקוחות : 08-991358 או 054-5226679 ,
או באמצעות פנייה לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני דרך טופס "צור קשר", ללא חיוב כלשהו.

במידה ולקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שכרטיס האשראי שלו חיוב ולפני משלוח המוצר, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול בטלפון לשירות לקוחות : 08-991358 או 054-5226679,
או באמצעות פניה לשירות לקוחות בדואר אלקטרוני תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר במידה והמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש.
במקרה זה, הלקוח יוכל לבקש כי המוצר ייאסף מביתו על ידי שליח מטעם "שרה כרמל עיצובים".

- ביטול מכירה ע"י "שרה כרמל עיצובים" והפסקת פעילות האתר :

במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים מכל סוג שהוא, באופן מלא או חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר יימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, "שרה כרמל עיצובים" יהא רשאי לבטל מכירה רגילה, במקרה בו קיים חשד כי משתתף או משתתפים מנסים או ניסו לחבל במזיד בתוצאות המכירה ו/או במקרה בו נודע ל "שרה כרמל עיצובים" לאחר פתיחת המכירה כי כתוצאה מגורמים שאינם בשליטתו של "שרה כרמל עיצובים" לא ניתן יהיה לספק את המוצרים שבמכירה במועד המובטח.

במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות , במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/שירות או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממגיש ההצעה, רשאי "שרה כרמל עיצובים" לבטל את הרכישה הספציפית ודמי הגשת הצעת הרכישה יוחזרו.

אחראיות ושירות

החברה שואפת שכל המוצרים המוצעים על ידה באתר יהיו באיכות גבוהה וראויים לשימוש.

כל המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל האחראיות והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל.

התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי לאור העובדה כי התמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר בתמונה לבין מראה המוצר במציאות.

בכל מקרה חבות החברה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה, לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש.

"שרה כרמל עיצובים" ו/או מי מטעמו אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגום או לפגוע במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר. כמו כן, "שרה כרמל עיצובים" לא ישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי רוכש כלשהו או צד ג' שאינו בשליטה של "שרה כרמל עיצובים". "שרה כרמל עיצובים" יהא רשאי להפסיק או למנוע התקשרות או גישה של רוכשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.

שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר

כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את "שרה כרמל עיצובים" ו/או מי מטעמו בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות אשר ייגרמו "שרה כרמל עיצובים" או מי מטעמו.

בעלות ושמירה על זכויות

האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.

החברה מתירה למשתמש "להוריד" (download) נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.

אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצב לו "שרה כרמל עיצובים", אלא בכפוף לקבלת הסכמתו לכך מראש.

המשתמש מתחייב שלא להעלות (upload) לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא, המפר את זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנוגרפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכו'. המעלה מידע ו/או חומר כאמור לעיל מתחייב לשפות את "שרה כרמל עיצובים" ומי מטעמו בגין כל נזק ו/או הוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל.

כל המבקש ליצור לינק לאתר זה באתרים אחרים נדרש לפנות בכתב ומראש לחברה על מנת לקבל אישור בכתב לכך.

החברה תהא רשאית לסגור את האתר או לבטל שירותים או לצמצמם. כמו כן, תהא החברה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת.

כל מחלוקת שהיא בין רוכש ו/או גולש באתר לבין החברה בשל פעילות באמצעות האתר תתברר בישראל בבתי המשפט בעיר באר-שבע בלבד.

תנאים נוספים

"שרה כרמל עיצובים" ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז "שרה כרמל עיצובים" שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

רישומי המחשב של "שרה כרמל עיצובים" בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

"שרה כרמל עיצובים" שומר על זכותו לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובעים ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית משפט בבאר-שבע בלבד.

                             טל': 08-9911358     |    שרה כרמל: 054-5226679
                                   כל המוצרים המעוצבים המופיעים באתר הינם רכושה וקניינה הרוחני של המעצבת שרה כרמל בלבד.
                                 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור או לשווק כל יצירה המתפרסמת באתר, בלא קבלת רשותה. 
                                    Copyright Sara Carmel 2008-2009 All rights Site reserved